×

تمامی هدف ما در اين درمانگاه بر آن است كه هيچ يك از مراجعه كنندگان به دندانپزشكی نيازمند درمان های جامع و سنگين نباشند ، و اين امكان پذير نميگردد مگر با وزيت ها و آزمايشات دوره ای كه سبب ميشود تا پيشگيری پيش از شروع درمان انجام شود و نياز به درمانهای فشرده و گسترده به حداقل برسد.

به اين منظور در پايان درمان ، نام شما درليست مراجعات و فراخوانی دوره ای كامپيوتر مركزی ما قرار ميگيرد و هر سه ماه يكبار به شما جهت چكاپ دوره ای ياد اوری ميشود. در اين چكاپ های دوره ای هم درمان دندانپزشكی فعلی شما مورد بررسی قرار ميگيرد و هم اموزشهای بهداشتِ داده شده ياداوری مي شوند .